INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kancelarie Adwokackie Gulik & Wysoczański informują, że w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), dane osobowe podane przez Klienta w trakcie udzielania pomocy prawnej będą przetwarzane przez Kancelarię Adwokacką Andrzej Gulik, ul. Słowackiego 44, 62-065 Grodzisk Wielkopolski oraz Kancelarię Adwokacką Jerzy Wysoczański, Al. Marcinkowskiego 2a/3, 61-745 Poznań (zwanymi dalej Kancelariami), które stają się Administratorem tych danych.

Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Kancelariami w formie elektronicznej: e-mail biuro@gw-adwokaci.pl; lub pisemnej: Kancelaria Adwokacka Andrzej Gulik, ul. Słowackiego 44, 62-065 Grodzisk Wielkopolski albo Kancelaria Adwokacka Jerzy Wysoczański, Al. Marcinkowskiego 2a/3, 61-745 Poznań.

Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach, na podstawie poniższych przesłanek oraz przez następujący okres:

 • wykonania umowy – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO; w związku z wykorzystaniem danych szczególnej kategorii podstawą prawną jest również zgoda Klienta (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. A RODO) – dane będą przetwarzane przez czas realizacji umowy;
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów podatkowych, ustawy dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO – dane będą przetwarzane przez okres wskazany w ww. przepisach prawa;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed wzajemnymi roszczeniami stron – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja uzasadnionego interesu Administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z umową; dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania, w szczególności związanych z przedawnieniem roszczeń wynikających z umowy między Klientem a Administratorem, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

Dane osobowe udostępnione będą:

 • podmiotom współpracującym z Administratorem w związku z realizacją umowy, w tym adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz innym podmiotom świadczącym usługi prawne;
 • podmiotom ponoszącym odpowiedzialność za szkodę – w związku z realizacją umowy;
 • organom rentowym (tj. ZUS, KRUS), placówkom opiekuńczo-wychowawczym (tj. MOPS. GOPS), pracodawcom Klienta, właściwym Urzędom Skarbowym, archiwom państwowym, Głównemu Urzędowi Statystycznemu, Państwowej Inspekcji Pracy, jednostkom samorządu terytorialnego w celu pozyskania informacji i dokumentacji niezbędnej – w związku z realizacją umowy;
 • organom ścigania i sądom powszechnym w celu pozyskania informacji i dokumentacji niezbędnej w związku z realizacją umowy;
 • organom nadzorczym nad rynkiem finansowym, tj. Rzecznikowi Finansowemu lub Komisji Nadzoru Finansowego – w związku z realizacją umowy;
 • jeżeli przepisy prawa tego wymagają – organom państwowym;
 • operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim – w związku z realizacją umowy;
 • bankom, w których Administrator posiada rachunki bankowe, w zakresie dokonywanych transakcji – w związku z realizacją umowy.

Klient ma prawo: (1) dostępu do danych osobowych, w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO), (2) sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO), (3) usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), (4) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że: (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwia się ich usunięciu (c) Administrator nie potrzebuje już danych, a Klient potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO), (5) przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi (art. 20 RODO), (6) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO).

W celu skorzystania z uprawnień Klient kontaktuje się z Kancelariami (np. składając wniosek na skrzynkę mailową: biuro@gw-adwokaci.pl) i wskazuje prawo, z którego chce skorzystać. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w każdym czasie i bez podawania przyczyny, bez wpływu na ważność przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla celów wykonania umowy. W przypadku braku podania danych lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie, realizacja umowy może stać się niemożliwa.